Forsikring

Forsikringsordninger for ansatte

Av Unni Furumo  oppdattert: 22.1.2013

Norske Landbrukstjenester (NLT) forhandler forsikringer gjennom en av de største forsiktingsmeklerne i Norge. På grunn av dette og at Landbruk Nord er medlem i NLT får de svært gode priser som du som medlem i LAndbruk Nord har nytte av.

Når du lønner gjennom Landbruk Nord, gjelder disse forsikringene for ansatte:

Yrkesskadeforsikringen dekker skader/sykdommer som den forsikrede (ansatte) blir påført i arbeidstiden og på arbeidsstedet. Rikstrygdeverket avgjør om skaden/sykdommen er relatert til yrket.
Landbruk Nord har en yrkesskadeforsikring for alle ansatte (som utfører all slags arbeid) som blir lønnet gjennom Landbruk Nord, dvs. der Landbruk Nord har arbeidsgiveransvaret for.

Det er full dekning av forsikringen, selv om utlønningen skjer i ettertid. Dekningsområdet og erstatning er etter lov om yrkesskade 1.1.1990. Det er viktig at skader umiddelbart meldes til hovedkontoret. I tillegg SKAL sykemeldingen merkes med yrkesskade.

Ansvarsforsikringen brukes når ansatte kommer ut for uhell på arbeidsstedet som de selv er skyld i. Eksempel på dette er tilfeller der tilbakeholdelsesfristen ved behandling med penicillin eller andre legemidler ikke ble overholdt ved levering av melk, eller vaskemidler eller lignende blir tappet på melketanken. Det er viktig å melde fra til hovedkontoret om slike uhell, da hvert tilfelle må vurderes for seg. Her er det en egenandel på kr. 4.000,-
 For alle forsikringssaker er det spesielle vilkår, slik at det er vanskelig å si eksakt hva de dekker. Hvert tilfelle blir vurdert spesielt.
FRIST FOR Å MELDE SAK: 1 år fra det tidspunkt den forsikra fikk kjennskap om forhold som er grunn til kravet mot forsikringsselskapet.


Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)  

OTP- ordningen er lovpålagt fra. 01.07.06, og Landbruk Nord har OTP til alle ansatte over 20 år med over 20 % stilling.