Landbruk Nord

Bedret livskvalitet med tilbud om velferdstjenester på gård

Gårder, og arbeid på gård, har i stor grad vært brukt til velferdstjenester, og Inn på tunet-gårder tilbyr en rekke tjenester til ulike målgrupper.

Les mer om dette her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/bedret-livskvalitet-med-gardstilbud/id2426126/