Landbruk Nord

Bevare meg vel i byggetida

Våren er byggetid for mange. På byggeplasser som kan fortone seg kaotiske, skal mye gjøres av mange på kort tid.  Vær derfor godt forberedt slik at din utbygging ikke går på helsa løs for noen av aktørene. Bonden=byggherren skal sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på byggeplassen blir ivaretatt. En plan for SHA både gjennom prosjekteringsfasen og byggefasen er punkter i byggherreforskriften som også gjelder på gårdsbruk.

Norsk Landbruksrådgivning kan yte bistand og tilbyr bl.a en mal for SHA-plan tilpasset landbrukets behov.

Se info og kontaktinformasjon fra Norsk Landbruksrådgivning Produktblad_nlr_hms_SHA_2

Les mer om byggherrens plikter her   https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-08-03-1028/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2

av Svein m/vedlegg fra Norsk Landbruksrådgivning

Illustrasjonsfoto: Roger Østvik