Landbruk Nord

Bioenergi som nytt satsingsområde i Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving tar nå fatt i bioenergi som nytt rådgivingsområde. Bioenergi som fornybar energi, er en viktig del av en framtidig miljø- og klimaløsning. Og oppstarten tas nå gjennom ei prosjektsatsing i samarbeid med Innovasjon Norge, med  mål om å tilby en objektiv og god rådgivingstjeneste for landbruket i hele landet. Ketil Are Edvardsen, bygningsrådgiver i Landbruk Nord og Gunnar J Forbord, økonomirådgiver i NLR Helgeland, har fått ansvaret for å følge opp dette i Nord- Norge.

Ketil studerer flisinnmatingssystem i Østerrike.

10 NLR rådgivere i hele landet er gitt en betydelig innføring i dette fagområdet gjennom 2- dagers planleggerkurs, og samt 3 dagers fagtur i februar. Rådgiverne har derfor en god del å bidra med i forhold til muligheter og løsninger på viktige valg en vil står overfor, enten det gjelder  prosjektering av bioenergianlegg på gårdsbruket eller et landbrukseiet varmesalgsanlegg. Lønnsomhetsberegning og finansieringssøknader er en del av rådgivingstilbudet.

Fagtur ble nylig arrangert til den store energisparmessa ExpoEnergy i Wels i Østerrike, i tillegg til at flere gårdsbesøk og varmesalgsanlegg i dette området ble besøkt. Mange store produsenter av bioenergianlegg (flis-, ved- og vedfyringsanlegg) på verdensbasis holder til nettopp i dette området.

Innmating til fyrovn. (Foto: Svein Johnsen)

Innmating fra flisgrop til fyrovn.

Flisfyringsanlegg med vannbåren varme er spesielt interessant for å spare utgifter til strøm og annen oppvarming på gårdsbruk med stor bygningsmasse og/eller varmesalg til boliger og større bygg i nærområdet.  Dette kan være driftssikre anlegg med lite tilsyn og lave vedlikeholdsutgifter. Forskjell på anleggene vises best ved ujevn fliskvalitet. Driftsstopp meldes på telefon.  Det er økende tilgang i Nord- Norge på innleid stor flishogger som produserer normalt årsforbruk på gårdsvarmeanlegg på 2-3 timer, som alternativ til egen mindre flishogger. Store stikker og forurensninger kan være en varierende utfordring, avhengig av planløsning, fyringsanlegg og fliskvalitet.

 

Ei god prosjektering kan derfor betale seg godt i form av et mer driftssikkert anlegg. Det er ikke alltid det ender med den beste løsningen hos den første leverandøren av bioenergianlegg en kontakter. NLR har oversikt over aktuelle leverandører av bioenergianlegg i Norge.

Sentralfyrte vedfyringsanlegg med vannbåren varme kan være et alternativ i boliger og på gårdsbruk med mindre oppvarmingsbehov. Dette er imidlertid mer arbeidskrevende enn flisfyring, med innlegging av ved 1- 2 ganger i døgnet.

Tilskudd til biobrenselanlegg og planlegging
For å komme innenfor de gode tilskuddsordningene i Bioenergiprogrammet til Innovasjon Norge vektlegges ei god prosjektering som viser lønnsomhet for gårdsvarmeanlegg eller varmesalgsanlegg.
Investeringstilskudd: 33 % tilskudd på gårdsvarmeanlegg, 40 % på varmesalgsanlegg, 35 % veksthus. Dette forutsettes brukt lokalt produsert brensel (flis, ved, halm) fra skog og kulturlandskap.
Støtte til utredninger og planlegging kan gis til varmesalgsanlegg, veksthus samt biogassanlegg.

Gårdsvarmeanlegg
Flisfyrte anlegg er aktuelt på gårdsbruk med større bygningsmasse. Interesserte naboer kan gjøre det lønnsomt også på mindre gårdsbruk. Vedfyringsanlegg kan gi lønnsomhet også ved mindre oppvarmingsbehov på gårdsbruk. Ved prosjektering av nybygg innen melkeproduksjon og kraftforkrevende produksjoner samt større
veksthus bør muligheten for bioenergi vurderes.

Til boliger på gårdsbruk kan det, uten krav til lønnsomhet (i motsetning til gårdsvarmeanlegg og varmesalgsanlegg), gis støtte til fyrrom og fyrkjel med installasjon for oppkobling til et vannbårent varmesystem.

Varmesalgsanlegg
Finansiering av varmesalgsanlegg krever at bønder og skogeiere i sum eier mer enn 50 % av  selskapet (unntatt i Finnmark hvor andre kan søke). Spesielt interessante kunder er eiere av eksisterende bygg, eller som planlegger ny større bygningsmasse, tilrettelagt for vannbåren varme (radiatorer og golvvarme). Den billigste måten å installere vannbåren varme er ved bruk av viftekonvektor. Vær ellers oppmerksom på at det etter klimaforliket på Stortinget i 2012 er mange eiere av bygg som må finne erstatning  for sin oljebaserte fyrkjel fra 2020. I 2012 var det registrert 100.000 oljefyrer i Norge, og kanskje noen av disse finnes i ditt nærområde ? Dette er bygg som i stor grad er tilrettelagt for vannbåren varme.
Kundeavtale bør ellers helst ha 20 års tidshorisont, med en årlig prisjustering etter strømpris (inkl. nettleie). Næringsbygg og kommuner kan være gode kunder for langsiktige avtaler.  Mange kommuner har nå Energi- og varmeplan (støtte fra Enova) som kan gi verdifull informasjon, og Norsk Landbruksrådgiving kan også informere mer om dette. Investeringer som gir lønnsomhet med dagens lave strømpriser, vil fort kunne gi gode inntekter ved stigende energipriser.

Norsk Landbruksrådgiving sin rådgiving på bioenergi
NLR vil gjennom sin rådgiving bidra til en mest mulig objektiv informasjon om aktuelle produsenter (merker)/leverandører med vekt på tekniske løsninger, service, driftssikkerhet og referanser.  Viktig del av den tekniske planlegginga er planløsning av fyringsrom med fyrkjeler og installasjon, flislager og innmatingssystem. Underveis i prosjekteringa er det aktuelt å invitere leverandører av anlegg til å gi innspill. NLR kan utarbeider bygningsplan for flislager og fyrrom med fyrkjele og installasjon, samt lønnsomhetsberegning og tilskuddssøknad. I tillegg byggesøknad til kommunen. Under landbruksmessa som arrangeres i Sandnessjøen 2.- 4. september blir det mer informasjon på standen til Norsk Landbruksrådgiving. Der planlegges demonstrasjon av  flisfyring samt fagmøter på temaet. Andre arrangementer rundt omkring i landsdelen kan også være aktuelt.

Mer informasjon om bioenergi
Prosjektinfo på Norsk Landbruksrådgiving i Nord- Norge sin hjemmeside: http://nordnorge.nlr.no , under fanen PROSJEKTER legges fortløpende prosjektinfo, så følg med der i tiden framover.
Interesserte kan ellers kontakte Ketil og Gunnar på epost eller telefon:

Ketil Are Edvardsen, tlf  466 37 027, e-post:  http://k.e@landbruknord.no
Gunnar Jarle Forbord, tlf 948 21 631, e-post:  http://gfo@nlr.no

Av Gunnar Jarle Forbord, NLR Helgeland og Ketil Are Edvardsen, Landbruk Nord
 Artikkel er tidligere publisert i Våronnavisa 2016