Landbruk Nord

Byråkrater på beite

Byråkratene hos Fylkesmannen i Troms vil ha hjelp til å øke kunnskapen om det de jobber med.

Byråkratene som jobber med rovvilt hos Fylkesmannen i Troms vil gjerne bli invitert ut til beitelag eller reinbeitedistrikt for å få være med på beiteslipp, tilsyn og sanking av beitedyr.

For mer info:  http://www.fylkesmannen.no/Troms/Nyheter/Byrakrater-pa-beite/