Landbruk Nord

Den nasjonale matproduksjonen er bærebjelken i matsikkerheten

Alle land har en rett og en plikt til å produsere mat til egen befolkning, sier landbruks- og matministeren.

Vi må sikre et landbruk med en variert bruksstruktur over hele landet gjennom en klar distriktsprofil. For å lykkes med dette, er vi helt avhengig av at landbrukssamvirket lykkes i sitt arbeid, fastslår Landbruksministeren

 Les mer på Landbruks og Matdepartementet sin heimeside