Landbruk Nord

Det grønne gullet – Arvesølvet

Landbruks- og matdepartementet har gitt ut en ny publikasjon. Det er historier fra 18 næringsdrivende knyttet til jord- og skogbruk landet rundt.

Flere av historiene som blir fortalt i dette heftet er hentet fra Nord-Norge.

Du kan lese historiene her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/tema/landbruk_i_kommunene/det-gronne-gullet—arvesolvet.html?id=728857