Landbruk Nord

Forsikringsordninger for ansatte

Landbruk Nord er medlem i Norske Landbrukstjenester (NLT) som forhandler gode forsikringer til svært gode priser til deg som medlem.

Når du lønner gjennom Landbruk Nord, gjelder disse forsikringene for ansatte:

Yrkesskade- og yrkessykdomsforsikring:

Dekker skader/sykdommer som den forsikrede (ansatte) blir påført i arbeidstiden og på arbeidssted.

Yrkesskadeforsikring gjelder for alle ansatte som Landbruk Nord er arbeidsgiver til. Det er full dekning av forsikringen, selv om utlønningen skjer i ettertid. Dekningsområdet og erstatning er etter lov om yrkesskade 1.1.1990. Det er viktig at skader umiddelbart meldes til hovedkontoret.

I tillegg SKAL sykemeldingen merkes med yrkesskade.

For mer informasjon om yrkesskade- og yrkessykdomsforsikring: yrkesskadeforsikring og yrkessykdom

Ansvarsforsikringen:

Brukes når ansatte kommer ut for uhell på arbeidsstedet som de selv er skyld i. Eksempel på dette er tilfeller ved behandling med penicillin eller andre legemidler ikke ble overholdt ved levering av melk, eller vaskemidler eller lignende blir tappet på melketank.

Det er viktig å melde fra til hovedkontoret om slike uhell, da hvert tilfelle må vurderes for seg.

Forsikringen omfatter:
  • Erstatningssum pr. skade 10 mill. 20 mill.pr. år.
  • Familieavløser er dekket på lik linje med andre.
  • Forsikringen omfatter i tillegg tjenester innen bygdeservice vikarformidling. Entreprenørvirksomhet er utvida til å omfatte graving, sprenging og bruk av eksp. masse.
  • Dekningsområdet gjelder og motorvogn, traktor og arbeidsmaskiner dersom bilansvarsloven ikke trer inn. Egenandel kr. 4 000,-. For familieavløser kr. 6.000,-
  • Vikartjenester kr. 4 000,- For entreprenørvirksomhet kr. 15.000,- for utvida entreprenørvirksomhet  som nevnt i kulepunkt 3, kr. 100 000,-

Varme arbeider utenom faste, spesielt tilrettelagte arbeidsplasser skal bare utføres av personer som har gyldig sertifikat for varme arbeider.

Landbruk Nord plikter å sørge for at underentreprenører tegner egen gyldig ansvarsforsikring på minimum 150G, som omfatter underentreprenøren sine kontraktsarbeider.

For mer informasjon om ansvarsskadeforsikring: ansvarsforsikring

For alle forsikringssaker er det spesielle vilkår, slik at det er vanskelig å si eksakt hva de dekker. Hvert tilfelle blir vurdert spesielt.
FRIST FOR Å MELDE SAK: 1 år fra det tidspunkt den forsikra fikk kjennskap om forhold som er grunn til kravet mot forsikringsselskapet.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

OTP- ordningen er lovpålagt fra. 01.07.06.