Landbruk Nord

Gårdskart og kart i gjødslingplanen

Kartet som brukes i gårdskartet og det Landbruk Nord bruker til gjødslingsplanleggingen er det samme kartet. Men er det da forskjell mellom gårdskartet og skiftekartet i gjødslingsplanen?

Som en del av gjødslingsplanen skal det være med kart som viser alle skiftene som brukes av den enkelte gårdbruker. Skiftene på kartet må være merket slik at de samsvarer med gjødslingsplanen. Landbruk nord bruker nå elektroniske kart til inntegningen av skiftene. Samtidig blir arealene på det enkelte skifte målt opp. Til denne oppmålingen/tegningen av skiftene bruker vi de samme kartene som brukes i gårdskartene. Forskjellen blir at skifteplankartene har inntegnet skiftene med nr og eller navn.  Arealene som beregnes på gårdskartet og i skiftekartet vil bli like siden kartgrunnlaget som brukes er det samme. Skulle det være feil på kartet må enn henvende seg til kommunen. De vil kunne rette feil på f.eks eiendomsgrenser. En annen typisk feil er at eiendommer som eies av samme person ikke er koblet sammen og opptrer i gårdskaretet som selvstendige enheter.