Landbruk Nord

Grovfôr 2020

Grovfôr 2020, et formidlingsprosjekt.

I Norge dyrker vi gras på 2/3 deler av jordbruksarealet, men hverken avlinger eller kvalitet er forbedret de siste 20-30 årene. Samtidig har kostnadene ved å produsere grovfôr økt betydelig, rundt hele 30 prosent på seks år. Dette gir store konsekvenser for økonomien og bærekraftigheten til norsk grovfôrproduksjon. Denne utviklingen ønsker landbruksnæringa å gjøre noe med. I 2016 lanserte man et samarbeid mellom flere av de store aktørene innad i næringen, der hensikten er å gi grovfôrdyrkningen et løft over hele landet.

Prosjektet har fått navn «Grovfôr 2020» og er et formidlingsprosjekt som skal sørge for å gjøre ny og gammel kunnskap om grovfôrproduksjon mer tilgjengelig for bonden. Partene i prosjektet er Tine, Norsk Landbruksrådgiving, Yara, Felleskjøpet Agri, NIBIO pluss en rekke andre bidragsytere. Prosjektarbeidet går tre år framover i tid og avsluttes i 2020.

Prosjektet har som mål å redusere produksjonskostnadene med 20 prosent og også øke grovfôropptaket i melkeproduksjonen med inntil 20 prosent innen år 2020, derav navnet «Grovfôr 2020». Mye av kunnskapen som skal til for å forbedre grovfôr produksjonen finnes allerede, men tas ikke i bruk i den grad det er nødvendig for å oppnå en positiv utvikling. Fremtidig utnyttelse av grovfôrressursene er avgjørende for å sikre en høy andel norskprodusert fôr, noe som er svært ønskelig. Godt grovfôr krever aktive valg fra den enkelte produsent og man ønsker nå å øke bevisstheten rundt dette.

For å engasjere og gi et bøndene et eieforhold til prosjektet skal det arrangeres regionale fagmøter om grovfôr i 2017. I Nord-Norge skal det rekrutteres 40 bønder som med sin ektefelle/partner inviteres til å delta på det regionale møtet. Møtene blir en blanding av gruppearbeid og foredrag. Kriteriet for å kunne delta er at bonden må ha hatt en gjennomgang av egen grovforøkonomi og fått resultatene lagt inn i dataprogrammet «Grovfôrøkonomi» i møte med rådgiver fra NLR eller Tine. Vi i Landbruk Nord er delaktig i prosjektet og kan tilby denne tjenesten. Vi vil ha en sentral rolle i rekrutteringen av de 40 bøndene som skal delta på det regionale møtet. Mer info kommer.