Landbruk Nord

HMS

Landbruk Nord(LN) har som virksomhet et overordet ansvar for HMS for ansatte. Interkontrollforskriften av 1996 krever at virksomhetens aktiviteter og rutiner dokumenteres.

Begrepet HMS består av følgende elementer

Helse fysisk/psykisk/sosial velvære, skader, helseslitasje og sykdom

Miljø arbeidsmiljø, inneklima, ytre miljø

Sikkerhet beskyttelse av mennesker, materiell og natur

Internkontrollsystemet viser en oversikt over Landbruk Nords aktiviteter og rutiner som påvirker og fremmer helse, miljø og sikkerhet i virksomheten. Aktivitetene og rutinene skal dokumenteres og settes i system.

Formålet med forskriftene er å fremme arbeidsmiljø og sikkerhet, forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester, vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall slik at målene i Helse – miljø- og sikkerhetslovgivningen oppnås.

Landbruk Nord sitt ansvar

følge arbeidsmiljølovens og ferielovens bestemmelser om ansettelse, oppsigelse, permisjoner, lønn, ferie osv.

Medlemmenes ansvar

det er det enkelte medlem (arbeidsleder) i Landbruk Nord som står ansvarlig ovenfor den ansatte når det gjelder arbeidsmiljø og sikkerhet på den enkelte gård/arbeidssted.

Landbruk Nord skal ha rutiner som sikrer at medlemmene er klar over dette ansvaret.