Landbruk Nord

Hva skjer etter flomskaden i Indre Troms?

Landbruk Nord har fått en del hendvendelser fra gårdbrukere i etterkant av flomkatastrofen. Det gjelder spesielt det som går på grovfôrkvalitet og om gras kan høstes eller ikke.

Landbruk Nord vil så langt det er mulig være behjelpelig med å dokumentere skader og gi råd og om bruk eller ikke bruk av engarealer som er tilgriset etter flommen. Flere ting er aktuellt å ta hensyn til om en kan gi tilgriset fôr til dyra eller om en bør kasere gras som har vært usatt for flomskader.

Fôrkvalitet

Høsta grovfôr som er eller har vært tilgriset må analyseres. Spesielt viktig er det å kartlegge askeinnholdet. Innholdet av aske ligger normalt på 40-80g/kgTS. Er det mye kløver i enga, kan dette bli opp mot 120g. Verdier over dette kan tyde på at graset er forurenset, men TINE sier at det kan være aksempabelt med opp mot 150g aske/kg TS. Verdier over dette bør kaseres eller blandes/fortynnes med mye rent for. Forurenset fôr bør fortrinnsvis gis til dyr ikke er i produksjon. Vær varsom med å gi forurenset fôr til hest eller sau. En kan forøvring forvente at flomutsatt fôr har lavt sukkerinnhold. Fortørking før pressing og pakking kan være med på å unngå feilgjæring. Innholdet av smørsyre bør ikke overstige 4,0. Mye smørsyre i fôret reduserer fôropptaket og er en klar indikator på at fôret er dårlig.

Risikoen for farlig forurensa gras er også avhengig av hvor forurensa flomvannet har vært. Stillestående vann er mer uheldig enn rennende vann. Da får sand og jordpartikler tid til å sette seg fast på bladverket og vil ha lettere for å følge med under høstinga. Erfaringer fra flomutsatte steder lenger sør i landet har vist at en har hatt noe økt dødelighet på grunn av listeriose, hjernehinnebetennelse og andre mer uvisse årsaker. Det er derfor grunn til å ha fokus på hygenisk kvalitet av fôr som benyttes etter flomutsatte arealer. Det anbefales at tilrådingene gis av fagfolk innen Mattilsynet.

Ensilering

Gras som har vært utsatt for flom og skal brukes til fôr, må ensileres. Hvilke midler som brukes er kanskje ikke det viktigste, men erfaringer fra Gudbrandsdalen viste at noen mente at Kofaproduktene egnet seg best, mens andre hadde best tro om syrebaserte midler. Det som i allefall er sikkert er at en kommer ikke utenom ensileringstilsetning og at dosene bør økes noe i forhold til norm.

 Potet

Potet som har vært under vann er ødelagt og må kasseres.

Kilde: Bjørn Lilleng, rådgiver Gudbrandsdalen