Landbruk Nord

Landbruk: 2008

Markant økning i produksjon av fjørfekjøtt, stabil melkeproduksjon og nedgang i produksjon av sau/lam, storfekjøtt og svin. Dette er situasjonen i Landbruket i Norge i dag. Statens Landbruksforvaltning har gitt ut den årlige situasjonsrapporten for landbruket.

På miljøsida viser overvåking en generell trend mot økt gjengroing, men det skjer ikke markante endringer i enkeltelementer i landskapet på kort sikt. Samtidig går antallet dyr på beite nedover. Overvåking viser også at mange vann og vassdrag har dårlig vannkvalitet og hyppige algeoppblomstringer som følge av for store tilførsler av næringsstoffer, særlig fosfor. Landbruket reduserer til en viss grad sine klimautslipp, men det er fortsatt en del usikkerhet rundt klimagassutslipp fra jordbruket. Det gjennomføres en rekke tiltak for å ivareta kulturlandskapet og hindre forurensing.

Omdisponering av jordbruksareal til andre samfunnsformål er fortsatt høyere enn målsettingen om å halvere omdisponeringene innen 2010 tilsier.

Les omtale av rapporten på regjeringen sine nettsider.

Her kan du laste ned hele rapporten.