Landbruk Nord

Landbruk Nord overtar teknisk byggplanlegging i Nordland og Troms

Norsk Landbruksrådgivning skal overta teknisk byggeplanlegging for landbruket fraFylkesmannsembetene fra 1.1.2010.Landbruk Nord overtar denne virksomheten i Troms og Nordland som et pilotprosjektfra 1.1.2009.

Bakgrunn:

 

Fylkesmannen overtok fylkeslandbrukskontorene i 1993 og da ble de tekniske
planleggingstjenestene i landbruket skilt ut som egne enheter med resultatansvar hos
Fylkesmannen. Denne tjenesten skiller seg vesentlig ut fra andre oppgaver
Fylkesmannen ivaretar både med hensyn til innhold og at det er et konkret krav om
inntjening. Med bl.a. dette som bakgrunn er det vedtatt at fylkesmannsembetene skal
avvikle denne tjenesten. For å sikre kontinuitet, profesjonalitet og uavhengighet i dette
viktige arbeidet videreføres tjenesten i Norsk Landbruksrådgivning gjennom en
virksomhetsoverdragelse.

 

En felles tjeneste i Troms og Nordland:

 

I Troms og Nordland startet arbeidet med virksomhetsoverdragelse opp allerede våren
2008. Her er det bestemt å lage en felles avdeling i Landbruk Nord med 5 ansatte med
arkitekt- og ingeniørkompetanse innenfor landbruksbygg. De ansatte vil ha
kontorplasser i Bodø, Tromsø og på Storsteinnes i Balsfjord. Med denne
organiseringen får de ansatte en tilhørighet i et sterkt fagmiljø og det vil bli mulig å
utvikle spesialisering og spisskompetanse.

 

Et samordnet og helhetlig tilbud.

 

For Landbruk Nord er det et mål å få til et godt samarbeid med driftsplanleggere i
andre forsøksringer og i Tine slik at det kan etableres et samordnet tilbud fra
veivalgsrådgivning, via driftsplanlegging, teknisk planlegging og byggeledelse til et
ferdig gjennomført byggeprosjekt. Gjennom et slikt samarbeid vil tjenesten bli
tilgjengelig i hele Nord-Norge. Tjenesten vil bli organisert slik at den enkelte bonde
skal kunne velge hele eller deler av denne rådgivningspakken.

 

Kontaktpersoner:

 

Unni Furumo, Daglig leder, 41470432
Svein Johnsen, fagsjef Tromsø, 41428134
Widar Skogan, styreleder, 41683718
E-post: www.post@landbruknord.no
Hjemmeside: www.landbruknord.no