Landbruk Nord

Mattilsynet vil revurdere regelverkskravet på husdyrhold (dyrevelferd).

I en notis på hjemmesidene til Mattilsynet, datert 23. januar 2009 heter det;»Vi ser at kravene til kompetanse gjennom utdanningsopplegg for husdyrhold, slik de framstår i holdforskriftene, ikke er optimale for å oppnå disse målene. Vi vil derfor harmonisere og gjøre endringer i regelverket».Det står videre; «Mattilsynet vil inntil videre ikke håndheve krav om utdanning».

Det heter også i samme notis at; «Mattilsynet ser fram til en videre dialog med næringen og vil gjøre arbeidet med forskriftsendringene i samarbeid med dem og andre interessenter«.

Dette er  en positiv holdning fra Mattilsynets side. Nå blir det mulig for bøndene selv, samt oss som leverer arbeidskraft til bøndene, å påvirke hvordan opplæringen skal gjøres.

Landbruk Nord vil legge kursingen av avløsere «på is» inntil de nye forskriftene er på plass.
Du finner mer informasjon på www.mattilsynet.no