Landbruk Nord

Nå blir det enklere å leie melkekvote

Direkte utleie av kvote har til nå ikke vært lovlig. De som har leid melkekvote har til nå gjordt dette som ei samdrift med en eller flere passive deltagere. Men under årets jordbruksoppgjør ble det enighet om å åpne for kvoteleie for melk. Landbruks og matdepartementet har i denne forbindelse lagt en endring av forskrift om kvoteordningen for melk ut på høring.

Du kan lese mere om saken på Landbruks og Matdepartementet heimeside ved å klikke her

Nedenfor finner du forslaget som omhandler kvoteleien:

«§ 10. Vilkår for kvoteleie


Statens landbruksforvaltning kan etter søknad fra eier av landbrukseiendom, med samtykke fra forpakter, gi tillatelse til å leie ut hele eller deler av eiendommens kvote, beregnet etter § 5, til eiere av landbrukseiendommer med kvote. Følgende vilkår må være oppfylt:
  1. Det må ha vært to års sammenhengende leveranse innenfor kvote, jf. § 4, fra landbrukseiendommen som leier ut kvote i løpet av de siste tre årene før søknad om utleie ble sendt Statens landbruksforvaltning.

  2. Utleier må minimum leie ut 10 000 liter kumelkkvote, eller 2 000 liter geitmelkkvote til hver leietaker.

  3. Leieperioden må avtales for minimum fem kvoteår.
Eier av landbrukseiendom kan ikke være utleier og leietaker samtidig.


For at leieforholdet skal få virkning fra påfølgende kvoteår må søknad om utleie være sendt innen 1. august for geitmelkkvote og 1. oktober for kumelkkvote.


Eier av landbrukseiendom som hadde to års sammenhengende leveranse innenfor kvote i løpet av de siste tre årene før 16. mai 2008 kan, uten hensyn til vilkårene i første ledd nr. 1, leie ut kvote så fremt søknad om utleie er sendt Statens landbruksforvaltning innen henholdsvis 15. januar for kumelkkvote og 1. august for geitmelkkvote. «


«§ 14. Geografiske begrensninger ved kjøp og salg omsetning og kvoteleie


Kumelkkvoter omsettes og leies innenfor hvert fylke eller omsetningsregionen som består av fylkene Akershus, Vestfold, Østfold og Oslo. Geitmelkkvoter omsettes og leies innenfor omsetningsregionene Nord-Norge (Finnmark, Troms og Nordland) og Sør-Norge.


Geitmelkkvoter kan kun kjøpes, leies og leies ut av eiere av med landbrukseiendommer innenfor satsingsområdet for geitmelkproduksjon til industriell bearbeiding. «