Landbruk Nord

Produktdatablad

Produktdatablad eller sikkerhetsdatablad som er den nye betegnelsen,  skal være tilgjengelig på gården/arbeidsstedet.

Her finner du viktige datablad  for bondens og avløsernes områder HMS-datablader

Kjemikalier er en nødvendig del av en lang rekke prosesser og forekommer i alle deler av arbeidslivet. Det kan være ferdig innkjøpte stoffer som løsemidler, eller de utvikles under arbeidet, for eksempel i form av sveiserøyk og dieseleksos.

Kjemisk helsefare er et alvorlig problem som må prioriteres i det systematiske HMS-arbeidet. Kjemikalier/stoffer kan forårsake både akutte helseskader, og skader over tid. Flere typer skader vil ikke kunne helbredes dersom de først har oppstått, de kan kun forebygges.

Kjemikalier som brukes og oppbevares skal være merket på norsk. Ytterligere informasjon finnes i sikkerhetsdatabladene i stoffkartoteket

Det er viktig å merke seg at løsemiddelskader ikke kan helbredes, bare unngås. Det registreres stadig nye og alvorlige tilfeller av løsemiddelskader. Vi kan ikke utrydde de farlige løsemidlene, men vi kan unngå at mennesker utsettes for skadevirkninger.

Følgende retningslinjer skal følges ved innkjøp og bruk av løsemidler i virksomheten:
Innkjøp
 • Produkter som inneholder helsefarlige løsemidler skal være merket med innhold, risiko og sikkerhetsforanstaltninger. Det er ikke krav om YL- merking, men det anbefales.
 • Velg produkter med lavest mulig YL-gruppe.
 • Undersøk om farlige produkter kan erstattes med ufarlige eller mindre farlige produkter.
 • Spør alltid etter oppdatert helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad (HMS-datablad).
Før bruk
 • Du bør alltid sjekke produktets HMS-datablad. Databladet skal inneholde opplysninger om innhold av giftige og helsefarlige stoffer, mulig helserisiko, førstehjelp, forebyggende vernetiltak og fysikalske data.
 • Risikovurder kjemikaliet med tanke på bruk, mengde og opplysninger i HMS-databladet. På arbeidstilsynets hjemmeside kan du finne skjema for risikoanalyse som egner seg til dette.
 • Undersøk om kjemikaliet krever registrering for eksponerte arbeidstakere, videre om det skal foretas helseovervåking av de ansatte. Bedriftshelsetjenesten kan være behjelpelig med dette.
 • Sikre god ventilasjon. God allmennventilasjon er viktig, men svært ofte ikke tilstrekkelig i lokaler hvor løsemidler benyttes. Lokalt avtrekk, punktavsug eller innebygging er aktuelle løsninger.
 • Sikre deg at du har fått tilstrekkelig informasjon/opplæring om bruk, helsefare, vernetiltak og førstehjelp for det/de løsemidlene du benytter. Se også HMS-databladet.
Under bruk
 • Er det ikke mulig å unngå eksponering for løsemidler, må du bruke personlig verneutstyr som åndedrettsvern, ofte friskluftmaske (spesielt ved bruk av sprøytepistol).
 • Pass på å benytte riktig filter ved bruk av filtermaske. Finn ut hva slags damper og i hvilken konsentrasjon som kan avgis og hvilken risiko dampene innebærer. Du skal ha fått skikkelig opplæring i bruk av verneutstyret.
 • I små, trange og dårlig ventilerte rom kan du risikere at det ikke er nok oksygen i luften til å benytte filtermaske. Da benyttes friskluftmaske.
 • Bruk hansker og vernetøy for å beskytte hud. Vær spesielt oppmerksom på at det benyttes rett type hansker til det løsemidlet du jobber med.
 • Beskytt øynene med øyevern.
 • Riktig arbeidsteknikk er viktig. Bruker du for eksempel sprøytepistol (som er den arbeidsteknikken som gir størst risiko for å spre store mengder løsemidler), bør du ha gjennomgått opplæring på forhånd.
 • Sørg for å ikke ha tennkilder i nærheten når det arbeides med løsemidler.
Etter bruk
 • Produkter som er behandlet med løsemidler må plasseres på steder der ventilasjonen fungerer tilfredsstillende, på eget lagerrom eller utendørs.
 • Bokser, glass o.l. som inneholder løsemidler, må lukkes etter bruk. Emballasjen må merkes forskriftsmessig.
 • Avfall må deponeres i brannsikre, tette beholdere og leveres på mottak for spesialavfall.

Dersom det skal utføres arbeid som kan innebære fare for liv og helse, skal det etter arbeidsmiljøloven § 3-2 tredje ledd utarbeides en skriftlig instruks som både:

 • sier noe om hvordan arbeidet skal utføres, og
 • sier noe om hvilke sikkerhetstiltak som skal iverksettes

I forhold til arbeid med kjemikalier er det regler i forskrift om utførelse av arbeid kap 3 (kjemikalier). Her stilles det krav til at arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere forekomsten av kjemikalier og vurdere enhver risiko for arbeidstakernes helse og sikkerhet forbundet med disse. Med bakgrunn i risikobilde skal det gjennomføres nødvendige tiltak og planlegging av beredskap.