Landbruk Nord

Resultater fra de siste prognosehøstingene

Sted Dato     ts %     ts/daa   FEm/kg ts   FEm/daa
Malangen 5.7. 30,92 247 0,893 220
Storjorda 5.7. 32,76 360 0,897 323
Storslett 11.7.  22,4  411 0,841  345
Malangen 12.7.  24,1  410 0,781 320
Storjorda 12.7  20,6  309 0,828 256
Storslett 15.7.  18,5  214 0,854 183
Malangen 21.7.  22,7  363 0,897 325
Storjorda 21.7.  19,6  352 0,838 295

Resultatene i år viser en noe merkelig utvikling. For både Malangen og Storjorda har FEm-konsentrasjonen gått ned fra første til andre høsting, som forventet. Men så har FEm-konsentrasjonen gått opp til høstinga den 21.7. til 0,897 i Malangen og 0,838 på Storjorda. For Storslett har vi et lignende resultat, men her er det bare 4 dager mellom de to høstingene. Prøven fra Storslett den 15.7. er tatt på en av rutene i et forsøksfelt hvor ruta har vært høsta hele 3 ganger i løpet av sommeren de to siste årene. Vi ser at konsentrasjonen er god, på 0,854, men at avlinga er lav, på bare 214 kg ts pr daa.  Her har nok tidligere års antall høstinger gjort utslag. Prøven fra 11.7. er tatt på enga utenfor forsøksfeltet.

Vi bør kanskje ta de siste økningene i kvaliteten med litt skepsis, det kan forsåvidt være feil både i analyse og prøveuttak. Men økninga i FEm-konsentrasjonen kan også skyldes en økning i sukkerinnholdet, og/eller at det har kommet til nytt plantemateriale i bunnen som har blitt, (og skal være) med i prøven.

Høstingene er gjort på gammel eng i Malangen, på nyere eng på Storjorda og på 4. års eng på Storslett. Utviklinga av g AAT og PBV/kg ts samt % NDF viser noenlunde samme utvikling som FEm-konsentrasjonene, se tabellen under.

Sted Dato Råprot    % av ts AAT         g/kg ts PBV       g/kg ts

NDF                      % av ts

Malangen 5.7. 19,0 83 47 61,3
Storjorda 5.7. 22.1. 83 77 55,0
Storslett 11.7. 15,6 79 21 63,8
Malangen 12.7 12,8 74 0 66,8
Storjorda 12.7. 13,9 78 5 61,8
Storslett 15.7. 17,3 80 35 62,5
Malangen 21.7. 15,9 82 17 58,2
Storjorda 21.7. 15,2 78 17 62,4

Vi beklager at vi er seint ute med resultatene av de siste prognosehøstingene, men tenker at de kan være interessante likevel.