Spesielle miljøtiltak i Landbruket – SMIL

Vi minner om muligheten til å søke om midler til bevaring av kulturlandskapet. Har du planer om å rydde gammel kulturmark på din gård, restaurere eldre bygninger, eller være med på tiltak innen organisert beitebruk? Dette er noen av tiltakene som kan få støtte gjennom SMIL-ordningen (spesielle miljøtiltak i Landbruket). Landbruk Nord kan være behjelpelig med utforming av søknad.

Det er nå en stund siden kommunene har overtatt forvaltningen av kulturlandskapsmidler (SMIL-midler). Skjøtsel av gammel kulturbeite, tiltak innen organisert beitebruk og miljøtiltak står på lista over prioriterte tiltak hos mange kommuner. Flere kommuner har søknadsfrist 1. eller 15. september for midlene som ennå ikke er fordelt i år. Midlene bevilges via jordbruksavtalen, men også andre enn gårdsbruk i drift kan søke. Det er imidlertid flere kommuner som ønsker å prioritere aktive gårder.

Ta kontakt med din kommune for informasjon om prioriteringer og søknadsfrister.

Medlemmer i Landbruk Nord kan få hjelp til utforming av søknad (betalingstjeneste). For mer info ta kontakt med hovedkontoret på 77722540.

 Aktive gårdsbruk gjør en stor jobb for å ta vare på Landbrukets kulturlandskap!