Landbruk Nord

REGLEMENT FOR LANDBRUKSMESSA

Sekretariat:

Landbruksmessa i Balsfjord   v/Landbruk Nord, Postboks 113, 9059 Storsteinnes

Kontaktpersoner:                                                                                                                 

Anne-Kariin Staff        tlf: 466 28 715            e-post: anne-kariin.staff@landbruknord.no

Unni Furumo                tlf: 414 70 432            e-post: unni.furumo@landbruknord.no

Kristina Berg Vollen   tlf: 926 59 472            e-post: kristina.berg.vollen@landbruknord.no

Ane Sofie Gout Lundberg tlf: 903 61 052    e-post: ane.sofie.gout.lundberg@landbruknord.no

 

Åpningstider:                                                                                                                       

Lørdag 25.juni kl. 10.00 – 18.00

Søndag 26.juni kl. 10.00 – 16.00

Påmelding:

Påmelding skjer ved å sende inn påmeldingsskjema via post eller elektronisk. Påmeldinga er bindende. Påmeldingsavgift blir fakturert ved påmelding. Denne avgifta er bindende og blir ikke refundert.

Monterings- og demonteringstider:                                                                              

Torsdag 23. juni:                   Montering kan starte på stands på uteområdene kl.12.00

Fredag  24. juni:                    Montering kan starte i messeteltet kl.12.00

 

OBS! Demontering av stand skal ikke starte før klokka 16:00 på søndag 26.juni.

NB! Inn- og utkjøring til stand skal skje utenom åpningstidene. Parkering av biler på utstillingsområdet tillates ikke.

 

Billetter til utstillere:                                                                                     

Alle utstillere får messebilletter/armband inkludert i stand leien. Armband må brukes av samme person begge messedager. Antallet armband hver utstiller får – bestemmes ut fra størrelsen på standen.

Standstørrelse inntil:                                    armband inntil:                       

25kvm                                                                       2 stk

50 kvm                                                                      4 stk

100 kvm                                                                    6 stk

200 kvm                                                                   8 stk

300 kvm                                                                  10 stk

400 kvm                                                                  12 stk

500 kvm                                                                  14 stk

Over 500 kvm                                                       1 armband i tillegg pr. 100 m2

Armband utover det som er inkl. i forhold til størrelsen på standen vil kunne kjøpes på messekontoret eller ved inngang til vanlig pris på messedagene.

Vakthold:                                                                                                                  

Arrangøren vil besørge vakthold fra fredags kveld kl.2100 til søndag kl.17.00.

Forsikring:                                                                                                                  

Utstillerne må selv dekke de nødvendige forsikringer.

Deltakerne er ansvarlige for de skader de selv, deres folk, produkter, utstyr og lign. påfører bygninger, innredninger, anlegg og personer. Nødvendige reparasjoner og utbedring av skader skjer for deltakers regning. Før arbeidet settes i gang skal messeledelsen så vidt mulig varsle deltakeren.

Førstehjelp:                                                                                                           

Førstehjelpsutstyr er tilgjengelig på messekontoret. Dersom det skjer en ulykke ringes 113.

Inn- og utkjøring av utstillergods:                                                                                        

På grunn av trafikkforholdene i monteringsperioden er det av stor betydning at utstillerne får utstillingsgodset fram så tidlig som mulig. Kun kjøretøyer for varebefordring tillates inn på messeområdet, og kjøretøyet må ut av området straks varene er losset eller lastet.

Under messa må levering til stands, av hensyn til publikum, kun skje i utenom åpningstidene. Det er ikke tillatt med bilkjøring og parkering inne på området i åpningstida.

Strøm:                                                                                                                        

Forskriftene sier at all meldepliktig installasjonsarbeid, som midlertidige anlegg på stands, skal foretas av autorisert elektroinstallatør, og at montøren som utfører arbeidet skal være ansatt i vedkommende installasjonsfirma.

Prefabrikkerte anlegg utføres av autorisert installatør og etter gjeldende forskrifter.

Bestilling av strøm gjøres via bestillingsskjema for stand, eller på vår hjemmeside www.landbruknord.no.

Tilknytning til messa sitt anlegg og framføringer av ledninger til stand kan bare foretas av messas faste installatør. Arrangørens faste installatør står også ansvarlig for at kun godkjent materiell blir tilknyttet messa sitt elektriske anlegg.

Gass:                                                                                                                       

Oppbevaring av gass på standen må bare skje etter gjeldende forskrifter. Brannvesenet kan gi opplysninger om dette.

Renhold og renovasjon:                                                                                                 

Renhold og orden på stands besørges av utstiller. Avfall leveres i anviste kontainere på messeområdet. Stands som blir forlatt uten at behørig opprydding er foretatt, vil bli etterfakturert for opprydding.

OBS!   Spesielle salgsvarer som forsøpler på området tillates ikke.

Matservering:

Det er kun tillat med servering av små smaksprøver fra standene.

Overnatting:                                                                                                                          

Det er kun tillatt med overnatting på anvist plass – messecamp.

Generelt for alle:

Landbruksmessa sin merkantile del er åpen for alle. Arrangøren forbeholder seg imidlertid retten til å godkjenne messedeltakere og utstillere. Demonstrasjoner, utdeling av vareprøver, oppvisninger og lignende meddeles messeledelsen. Bestemmelser for disse virkemidler må nøye overholdes. Messeledelsen skal påse at virkemidlene ikke forstyrrer andre utstillere. Bruk av stemmeforsterker eller høyttaler er ikke tillatt.

Når standen er demontert, skal den tilbakeleveres fri for dekorasjoner, spiker, tape og lign. Hvis dette ikke er skjedd, blir deltakeren belastet for utgifter med dette. Arrangørens eventuelle tilgodehavende hos deltakerne innbetales før messens start.

Deltakerne har plikt til å rette seg etter det gjeldende påmeldingsreglement og de bestemmelser som arrangøren til enhver tid fastsetter for arrangementsperioden, uansett om det er tatt forbehold av noe slag.

VELKOMMEN TIL MESSEHELG I BALSFJORD, FULL AV AKTIVITETER!PDF-format av standreglement for Landbruksmessa 2022 finner du her: Standreglement 2022