Landbruk Nord

Ugjødsla innmark skal inngå i gjødslingsplan

Landbruk Nord vil informere våre medlemmer om at Fylkesmannen har sendt ut en presisering om at ugjødsla innmark skal inngå i gjødslingsplanen.

I følge Forskrift om gjødslingsplanlegging (§ 3 nr. 2) skal gjødslingsplanen omfatte alt jordbruksareal som foretaket disponerer. Dette inkluderer også innmarksbeite som ikke gjødsles på annen måte enn gjennom beiting.

Det er ikke krav om at det må tas jordprøver fra slike skifter. Hvorvidt det skal tas jordprøver bør blant annet bero på en vurdering av om jordprøver vil være nødvendig for riktig gjødsling av arealene.

Ta kontakt med oss for å få utarbeidet gjødslingsplanen for 2020.

Dere finner mer informasjon i vår nyhetssak på Fylkesmannens hjemmesider:

For Fylkesmannen i Troms og Finnmark:

https://www.fylkesmannen.no/troms-finnmark/landbruk/tilskudd-innen-landbruk/ugjodsla-innmark-skal-innga-i-gjodslingsplan/

For Fylkesmannen i Nordland:

https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Landbruk-og-mat/Tilskudd-innen-jordbruk-og-skogbruk/ugjodsla-innmark-skal-innga-i-gjodslingsplan/