Landbruk Nord

Vegen til bedre pløying

Vi har sakset følgende fra Norsk Landbruksrådgiving;
All jordarbeiding skal ha som formål å bedre vekstforholda for kulturplantene. Rett utført jordarbeiding er enormt viktig for å få optimal effekt mot rotugras. Pløying legger grunnlag for såbedet og er i seg sjøl et ugrastiltak. Forfatter har i all hovedsak vært Kjell Mangerud, tidligere 1.ammanuensis ved Høgskolen i Hedmark avd Blæstad. Kari Bysveen har lest i gjennom manuskriptet. Heftet er finansiert av Statens landbruksforvaltning (SLF)

Riktig pløying (fullstendig gjennomskjæring, alle velter er like brede og høge, osv) er viktig for at alle etterfølgende arbeidsoperasjoner skal bli optimal. Pløyinga må utføres når jorda er lagelig for å redusere faren for jordpakking. Det er viktig å velge mellom høst eller vårpløying ut i fra faren for erosjon. Dette heftet bør kunne benyttes av alle, fordi utstyr, vedlikehold, innstilling, i hovedsak er det samme om en har stor eller liten plog.
Heftet er finansiert av Statens landbruksforvaltning (SLF) via prosjektet ”Jordarbeiding og jordarbeidingsutstyr”, som Høgskolen i Hedmark, avd Blæstad, hadde i 2009.

Se oppslaget og nedlasting av heftet her