Landbruk Nord

Veileder om generasjonsskifte – eierskifte i landbruket

Fylkesmannen i Nordland har utarbeidet en veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket.

Les mer om denne veilederen her: http://www.fylkesmannen.no/Nordland/Landbruk-og-mat/Naringsutvikling/Artikkel/ 

 

Veilederen finner du her:  http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMNO/Landbruk%20og%20mat/N%c3%a6ringsutvikling/Veileder-Generasjonsskifte.pdf?epslanguage=nb